Acta est fabula
„Mindennek vége" - avagy - „A dráma eljátszatott." Augusztus
 császárnak tulajdonítják, aki halála előtt mondta ezt.

Alea jacta est
„A kocka el van vetve" Egyike Cézár kedvenceinek az Asterixben.
 I.e. 49-ben, Gallia kormányozása alatt mondta ezt, amikor
 Rómába igyekezett a Rubicon folyón át. Tudatában volt, hogy
 ez a lépése visszavonulásnak fog tűni.


Aduaces fortuna juvat
„A szerencse a bátornak kedvez".


Auri sacra fames
„Átkozott aranyvágy" - Vergiliusz frázisa azokra, akik csak a
 meggazdagodásnak élnek.

Aut Caesar, aut nihil
„Cézár vagy semmi" (egyben „Minden vagy semmi"-t is jelent.)


Ave atque vale
„Éljen és nyugodjon" - Catullus használta egy vers
 befejezéseként a testvére halálakor.

Ave Caesar morituri te salutant!

„Cézár, a halálba menők köszöntenek!" - a gladiátorok
 hagyományos tisztelgése megütközés előtt.

Beati pauperes spiritu
„Boldogok a lelki szegények" - Mátyás könyvéből a Seromon a
 hegyen nyitánya.

Bis repetita placent
„A jó dolgok újra meg újra megismétlődnek" - Horáciusz
 pocskondiázza a tényt, hogy a nagy műalkotások az ad infinitum
 majmolásai.

Caveat emptor
„A vevő legyen óvatos".

Cogito ergo sum
„Gondolkozom, tehát vagyok" Descartes filozófiai rendszerének
 kiinduló pontja.

Contraria contrariis curantur
„Ellentétek az ellentétek gyógyítói" - alapelv arról, hogy
 olyan gyógyírt kell használni a betegségek ellen, amelyek a
 betegségtől eltérő hatásokat váltanak ki.


De facto
„Valójában".

De mortuis nil nisi bonum
„Halottakról jót vagy semmit!" - Spárta Chilonjától
 eredeztetik, aki egyike volt az i.e. 6. században élt
 bölcseknek.

Delenda Carthago
„Karthagót le kell rombolni!" - az id. Cato szólt sürgetőleg a
 római szenátushoz Róma ősi elleségeiről. Az első két pun
 háborúban már vereséget szenvedett Karthagó Cato sürgetése
 után, a 3. pun háborúban (i.e. 149.146) bukott el.


Desintit in piscem mulier foromosa supreme

„A gyönyörű nő odafent a hal farkában végzi" - Horáció a
 Költészet művészetéből. Azt magyarázza, hogy a költészet
 egységes kell legyen, különben sellővé lesz: félig ilyen,
 félig olyan. A kalózok esetében e sornak más a jelentése:
 egy víz feletti szépséget pillantottak meg, és a halak
 között végezték.

Diem perdidi
„Elvesztettem a napot" - Titusz császárnak tulajdonítják, aki
 is egy jótettek nélküli napja végén mondta ezt.


Dignus est intrate
„Érdemes a bejövetelre" - Moliere: „A hipohondriás"
 burleszkjéből.

Donec eris felix, multos numerabis amicos

„Amíg szerencséd van, sok barátod van" - Ovid Tristiájából.


Dulce et decorum est pro patria mori
„Édes, felemelő a szülőföldért halni meg" - Horáciusz Ódáiból.


Errare humanum est
„Hibázni emberi dolog".

Et nunc, reges, intelligite, er udimini, qui judicati terram

„Királyok, értsétek; ti, akik a Föld sorsa felett ítélkeztek,
 kell, hogy műveltek legyetek!" - Bossuet ezt a zsoltár
 szöveget választotta Henriette Anne d’Angelterre temetésére,
 aki 1670-ben húnyt el. A frázis arra kell emlékeztessen,
 hogy tanulni kell mások hibáiból.


Et tu, Brute

„Te is, Brútusz?" - Plutarkhosz szerint Cézár, amikor
 megmerényelték, ezt vetette oda a támadóknak észrevéve, hogy a

 fia is közöttük van.

Exegi monumentum aere perennius
„A bronznál tartósabb emléket állítottam" - Horáciusz utolsó
 ódájának nyitánya. Úgy találta ez a mű halhatatlanná teszi őt.


Felix qui potuit rerum cognoscere causas

„Szerencsés, aki meg tudta tanulni a dolgok okait" - Vergiliusz
 Georgikáiból.

Fluctuat nec mergitur
„Hullámok dobálják, de el nem süllyed" - ez a mottó Párizs
 városáé, aminek is hajó áll emblémáján.


Gloria victis
„Dicsőség a legyőzöttnek"

Gnothi szeauton (görög)
„Ismerd magad!" - Delphiben, az Oracle szentély falán lévő
 mondatot választotta Szókrátész saját mottójának.


Ipso facto
„Ezáltal a tény által" - „Minden egyéb meggyőződés ellenére".


Ira furor brevis est
„A düh rövid lefolyású őrület" - Horáciusz Epistleséből.


Ita est
„Úgy is van!" - a latin igen.

Ita diis placuit
„Az istenek kedvére van".

Maior e longinquo reverentia
„Messzebbről nagyobb a becsület" - ez a frázis az emberi
 tendenciáról szól, miszerint nem ismerjük fel a látható
  problémákat.

Mens sana in corpore sano
„Ép testben ép lélek" - Juvenal szatíráiból.

Non omnia possumus omnes
„Nem csinálhatunk mindnyájan mindent" - Vergilius Aeneidjéből.


Non licet omnibus adire Corinthum
„Nem juthat be mindenki Corinth-ba" - Horáció Epistleséből.
 Corinth, az akkori kánaán városa, sokaknak
 megfinanszírozhatatlan volt.

Nunc est bibendum
„Ideje inni" - ünnepi felhívás Horáciusz ódáiból.


O tempora, o mores
„Ó, minő idők! Ó, minő szokások!" - Cicero Katilina ellen
 intézett támadása a római szenátusban. Hagyatékává vált
  azoknak, akik visszasírják a életük szebb napjait.


O fortunates nimium, sua si bona norint agricolas

„Ó, mily boldogok lennének a gazdák, ha tudnák, mily
 szerencsések" - Vergiliusz Georgikáiból, aki arra értette,
 hogy a gazdák milyen messze vannak a fronttól, ahol
 katonákkal kellene szembesülniük.

Panem et circenses
„Kenyeret és cirkuszt!" - Juvenal mondta, hogy a rómaiak

 semmittörődömök, és csak a szórakozásnak élnek. A római
 vezetők ezzel próbálták meg csitítani a zavargásokat.
Pax Romana
„Római békét!" - a béke, amelyet a római légiók diktálnak.


Plaudite cives!
„Tapsoljatok, polgárok!" - a római színdarabok búcsúmondata.


Qui habet aures audienti audiat
„Neki, kinek van füle, hagyd megérteni, hogyan kell hallgatni"
 - a Bibliából.

Quid novi?
„Mi újság?"

Quis, quod, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?

„Ki, mi, hol, miképpen, mikor, hogyan?" - Quintilian technikai
 hexametere arról, amikor az igazság csak bűnügyi nyomozással
 kideríthető.

Quo vadis?
„Hová megyel?" - János evangéliumából.

Quod erat demonstrandum
„Bebizonyítottuk amit be kellett".

Quomodo vales
„Hogy vagy?"

Quot capita, tot sensus
„Legalább annyi a lehetőség, ahány a fej" - szójáték a Quot
 capita, tot census kapcsán: a római népszámlálás a fejek
 megszámlálását jelentette.

Quousque tandem?
„Meddig?" - Cicero Katilina elleni beszédének nyitánya, aki
 képes volt újfent megjelenni a szenátusban a köztársasági
 cselszövés után, amelyet lelepleztek.


Redde Caesari quae sunt Caesaris
„Add meg Cézárnak, ami az övé" - a teljes frázis Mátyás
 evangéliumából „Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae
 sunt Di Deo", azaz add meg Cézárnak, ami az övé, és Istennek,
 ami Istené.

Ruber et Niger
„Vörös és fekete".

Si vis pacem
„Ha békét akarsz" - frázis Vegetius, a hadi krónikás Epitoma
 Rei Militaris művéből, amelynek konklúziója „para bellum",
 azaz „készülj a háborúra".

Sic ad nauseam
„Egészen az émelygésig" - bármi végtelennek tűnő
 kellemetlenségre alkalmazva, mint pl. egy római szójegyzék.


Sic transit gloria
Teljes hosszában „Sic transit gloria mundi" - „Így tűnik le a
 világ dicsősége" - Thomas á Kempis De Imitatione Christi
 művéből, amikor a pápát koronázzák.

Singularis Porcus
„Vaddisznó"

Sol lucet omnibus
„A nap mindenkinek süt"

Sursum corda
„Emeljétek fel a szíveiteket".

Tiemo Danaos et Dona ferentes
„Még az ajándékot hozó görögtől is félek" - Vergiliusz
 Aeneidjéből, a trójai pap Laokón bölcsen tolmácsolja
 bajtársainak, hogy ne fogadják el a görögök ajándékát, a
 hatalmas falovat.

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant

„Ahol nyomort teremtenek, nekik ott van béke" - a megsüketített
 bretonok vezetőjének gondolata Tacitus Agricolájában.


Uti, non abuti
„Élni vele, de nem visszaélni" - azaz gondosan kezeld.


Vade retro
„Magam mögé kerítelek" - rövid változata Márk evangéliumának
 „Vade retro me, Satana", azaz „Magam mögé kerítelek, sátán!".


Vae victo, vae victis
„Bú a legyőzöttnek, bánat a legyőzött népnek" - Livy Brennusak,
 a gall vezérnek tulajdonítja, aki többször békét kötött a
 rómaiakkal i.e. 390-ben. Amikor a rómaiak tiltakoztak, amiért
 a gallok túlzott súlyt fektettek a fizetendő aranyra,
 Brennus a kardjával a mérlegre vágott „vae victis"-t
 kiáltva jelezve, hogy a rómaiaknak nem áll jogukban
 tiltakozni.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas
„Hiúság a hiúságok hiúsága".

Veni vidi vici
„Jöttem, láttam, győztem" - Plutarkhosz szerint ezt mondta
 Cézár, amikor i.e. 47-ben legyőzte Pontus királyát, Pharnacest.


Veritas odium parit
„Az igazság gyűlöletet szül" - Terence az Andriában értésünkre
 adja, hogy nem mindig bölcs dolog elmondani barátunknak az
 igazat.

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni

„A győzedelmes tett az istenek ínyére van, a legyőzött Catoéra"
 - Lucan Pharsaliájából.

Victurus te saluto
„A győzedelmeskedő tiszteleg" - ellentetje a hagyományos
 gladiátor köszöntőnek, a „Morituri te salutant"-nak.


Video meliora proboque deteriora sequor
„Bár tudok jobbat, folytatom a rosszat" - Ovid
 Átalakulások-jából.

Vinum et musica laetificant cor
„Bor és zene a szív boldogítói" - Eklézsiás 20:40, Apocrypha.


Vis comica
„Humorérzék" - epigramma magától Cézártól, Terenceről, a
 színműíróról.


Ab ovo - A tojástól kezdve (Horatius)
Alea iacta est - A kocka el van vetve (Suetonius)


Aliud ex alio malum gignitur - Egyik baj szüli a másikat
 (Terentius)


Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur - A legmélyebb
 folyó hömpölyög a legnagyobb zajjal (Curtius Rufus)

Amicos secundae res parant, adversae probant - A jósors szerzi,
 a balsors próbára teszi a barátokat (Seneca)

Animus meminisse horret - Lelkem visszariad az emlékezéstől
 (Vergilius)

Artes omnes perdocet paupertas - A szegénység minden
 mesterségre megtanít (Plautus)

Aurea mediocritas - Arany középszer (Horatius)


Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior - Az élet önmagában
 rövid, de a szenvedések meghosszabbítják (Publilius Syrus)


Canes timidi vehementius latrant, quam mordent - A félénk
 kutyák erősebben ugatnak, mint harapnak (Curtius Rufus)Celsae graviore casu decidunt turres - Recsegőbb robajjal
 dőlnek le a nagy tornyok (Horatius)

Certa amittimus, dum incerta petimus - Míg a bizonytalan után
 futkosunk, elveszítjük a biztosat (Plautus)

Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet - A
 balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni (Cicero)


Consuetudo laborum perpessionem dolorum efficit faciliorem - A
 küzdelmek megszokása könnyebbé teszi a szenvedések elviselését
  (Cicero)

Cura fugit mero - A gond menekül a bortól (Ovidius)


Dat veniam corvis, vexat censura columbas - Kedvez a hollónak,
 s a galambot sújtja a törvény

Deliberando saepe perit occasio - A fontolgatással gyakran
 elmúlik az alkalom (Publilius Syrus)

Deliberandum est diu, statuendum est semel - Latolgatni tízszer
 kell, dönteni egyszer (Publilius Syrus)


Desinit in piscem mulier formosa superne - A felül szép nő alul
 halban végződik (Horatius)

Deffiles nugae - A terhes semmiségek (Martialis)


Diligitur nemo nisi cui fortuna secunda est - Az emberek csak
 azt szeretik, akinek jól megy a sora (Ovidius)

Epistula non erubescit - A levél nem pirul el (Cicero)

Est felicibus diffcilis miseriarum vera aestimato - Nehéz a
 boldogoknak helyesen megítélni a nyomorúságot (Quintilianus)


Et tu mi fili? - Te is, fiam? (Suetonius ???)

Exercitatio artem parat - Gyakorlat teszi a mestert (Tacitus)

Faber est suae quisque fortunae - Mindenki a maga
 szerencséjének kovácsa (Sallustius)


Festina lente! - Lassan járj, tovább érsz! (Suetonius)

Fortes fortune adiuvat - Bátraké a szerencse (Terentius)

Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur - A szerencse
 üvegből van: mikor

legszebben ragyog, akkor törik el (Publilius Syrus)

Furor arma ministrat - A fegyvereket a téboly irányítja
 (Vergilius)

Illud iucundum nil agere - Az az édes semmittevés (Plinius)

Imago animi sermo est - A lélek tükre a beszéd (Seneca)

In medias res - A dolgok közepébe vágva (Horatius)

In silvam non ligna feras - Ne hordj fát az erdőbe (Horatius)

Libenter homines id, quod volunt, credunt - Az emberek szívesen
 elhiszik azt, amire
vágynak (Caesar)

Lupus est homo homini - Ember embernek farkasa (Plautus)

Manus manum lavat - Kéz kezet mos (Petronius)

Panem et circenses - Kenyeret és cirkuszt! (Iuvenilas)

Qilcquid discis, tibi discis - Bármit tanulsz, magadnak tanulod
 (Petronius)

Silentium videtur conessio - A hallgatás felér egy vallomással
 (Seneca)

Sit mens sana in corpore sano - Ép testben legyen ép a lélek
 (Iuvenalis)

Ut sementem feceris, ita metes - Ki mint vet, úgy arat (Cicero)

Vae victis! - Jaj a legyőzötteknek! (Titus Livius)

Veni, vidi, vici - Jöttem, láttam, győztem (Suetonius)