Arra ügyelj, hogy vajon a filozófiában, vagy magában az életben haladtál előre (Seneca )

Az egész világ szinházasdit játszik (Petronius)

Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani, vagy tanulni. (Columella)

Az igazság beszéde egyszerű. (Seneca)

A boldogság a szellem tökéletessége, azaz az értelem épsége (Marcus Aurelius)

A semmittevés gonosztevésre tanítja az embereket (Columella)

Nincs olyan szerény boldogság, amely kikerülné a rosszindulat fogait ( Phaedrus)

Hátán hord a föld, noha felszántod - te is annak, ki téged megbántott, megbocsássál. (Valluvar)

Korra van gyógyszer, de a szép nő maga lehet csak kúrája a kínnak, mit ő okoz. (Valluvar)

Az ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világban véghez vitt ( Mohamed)

A lelkiismeret egymaga ezer tanú. (Quintilianus)

Akit semmivel se vádolja lelke, neveti a pletykákat (Ovidius)

Aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, büne az annak. ( Jakab apostol)

A szerelemben nem az a fontos, hogy elsők legyünk, hanem hogy egyetlenek (Renard)

Még szomorú sem vagyok, megszoktam e szörnyü világot annyira, hogy már néha nem is fáj, - undorodom csak. (Radnóti)

Csak lenni: még nem élet ( Tennyson)

Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét. ( Arany János)

Az asszony igazi árnyék: fut előled, ha követed, és követ, ha te futsz előle. ( Shakespeare)

A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória (Albert Schweitzer)

A szerelem legrejtettebb titkait csak az ismeri meg, aki képes az érzelmi hüségre. (C. G. Jung)

A szerelem nem elégszik meg a maga kielégülésével, hanem keresi a másik félét is. (A. France)

A szeretetre csak a szeretet tesz képessé. (Spurgeon )

Semmi sem képes oly magasra nőni és oly mélyre hullani, mint az ember. ( Hölderlin)

A szerelem értékét az akadályok emelik. A könnyű siker megfosztja a varázsától. (Stendhal)

Nincs nagyobb veszedelem, mint abbahagyni a munkát. Leszokik róla az ember. (Victor Hugo)

Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát és enni adunk neki, akkor az soha nem fog megharapni. Ez a különbség a kutya és az ember között. (Mark Twain)

A halál semmi a halálfélelemhez képest. ( Spurgeon)

Gyülölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem: így van ez, és a szívem élve keresztre feszít (Catullus)

Minden emberben van valami jó ( Arisztotelész)

A pokol nem más, mint fájdalom, mert nem tudunk szeretni ( Dosztojevszkij)

Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon ( Malraux)

A szer elem csak akkor szerelem, ha önfeláldozó (Tolsztoj)

Ha szeretünk, magunkat is másnak látjuk (Pascal)

Az az épelméjü, aki belsejében megtudja őrizni az őrületet. (Valéry)

A gazember sokszor kiváló ember, de nem leli helyét az előítéleteink között. (Léautrand)

Aki másokat arra kényszerít, hogy őt istenként tiszteljék, az lelke mélyén nyilván érzi, hogy ember. (Fonvizin)

A szerelem örömei mindig arányban vannak az elvesztésüktől való félelemmel. (Stendhal )

Szerelmesnek lenni nem nehéz. Bizonyítani nehéz! (Musset)

Nagy szerelem az, ha két ember egy életen át megérti egymást, megfér egymással, odaadó és hüséges. (Capek)

Magának él, ki nem szeret. Aki szeret, még csontja is egészen másoké annak (Valluvar)

A szerelemre vágyás még nem szerelem. De a szerelemtől félés már az. (Rey)

Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg könnyüek ( Lao-ce)

Az legyen becsületetek, hogy mindig jobban szeressetek, mint ahogy titeket szeretnek, sohase legyetek másodikak. ( Nietzsche)

Szeretetnek kétszer keserűbb a keserűje (Dante)

Ha az elmét hatni hagyjuk, erős; de ha indulat foglalta el, akkor az parancsol és el van némítva az elme (Sallustius)

A legtöbb félreértés a világon az értelmezetlen (indefiniált) szavakból ered. (Kossuth)

Nem csak testünket kell istápolnunk, hanem elménket és lelkünket még sokkal inkább, mert az ész fénye is, mint a lámpás, ha olajat belé nem csepegtetünk, kialszik öregkorban (Cicero)

Ábrándozás az élet megrontója mely kancsalul, festett egekbe néz (Vörösmarty)

Nemességet nem ád a kincs (Horatius)

Ki szabad igazán? Az, aki nem rabja saját szenvedélyeinek, és mások szeszélyeinek. (Glinka)

Sohasem csal Ámor hálójába olyant, aki nem kíván maga is belehullni (Plautus)

A szelíd szív a testnek élete; az irigység pedig a csontoknak rothadása. (Salamon király)

A filozófiai tevékenység lényegi tendenciája nem is lehet más, mint hogy a filozófust emberré és az embert filozófussá tegye. (Ludwig Feuerbach)

Vigyázzunk, nehogy nagyobb legyen a büntetés mint a bün (Cicero)

Okos tanács nélkül az erő lerogy (Horatius)

Boldog, ki elmereng az örök dolgokon (Victor Hugo)

Nem csak a szerencse vak, de többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad (Cicero)

Meg ne előzze sosem nyelved a gondolatot. (Erasmus)

A szerelem mindent pótol, a szerelmet nem pótolja semmi (Petőfi)

Barátainktól csak becsületes dolgokat kérjünk (Cicero)

Az önmérséklet megedzi az embert (Seneca)

Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkü, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek. (Salamon)

Életünk egy perc - mire jó a hajsza? (Horatius)

Az ifjú emberek szemében láng ragyog, ámde a vén szeme világossággal árad (Victor Hugo)

Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. (Salamon)

Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet (Tacitus)

Nincs törvény, mely mindenkinek elég kényelmes volna (Livius)

A békés élethez csakis egy út visz, s ez az út az erényé! (Iuvenalis)

A szerelem buzgó megfeledkezés mindenről, ami rajta kívül van. (Victor Hugo)

Tanítás közben az ember maga is tanul. (Seneca)

Hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat (Horatius)

A gyávaság senkit sem tett hallhatatlanná (Sallustius)

Oly rövid örjöngés a harag. Ha az indulatod nem szolgád, ő lesz az úr, zabolázd, láncold idején meg. (Horatius)

Aki gondolkodik, az akar, aki álmodozik, az más akarata szerint él. (Victor Hugo)

Erő az ész is, mert uralkodik ( Vörösmarty)

A nők úgy játszadoznak szépségükkel, mint kisfiúk zsebkésükkel. Megsebesítik magukat vele (Victor Hugo)

Szomorú társadalomban élünk. Sikert mindenáron. Ezt a tanítást csöpögteti belénk a ránk nehezedő romlottság (Victor Hugo )

Nincs annál nagyobb szégyen, mint korábbi meghitt barátunkkal háboruskodni (Cicero)

Gyakran a nyelvbotlás mondja ki azt ami igaz (Erasmus)

A szerelem gyönyörűséges virág, csak az a baj, hogy szakadék szélén nyílik (Stendhal)

Sok véka sót kell együtt megenni ahhoz, hogy a barátság betöltse hivatását. (Cicero)

Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke (Antiszthenész)

Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. (Salamon)

Minden jó ember szívében megleled Istent. (Seneca)

A barátsággal sosem szabad betelni; minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását (Cicero)

Dicsőség, hírvágy, hadseregek, flották, trónok, koronák: nagy gyermekek játékszerei (Victor Hugo)

Egy perc alatt megadja a szerelem, mit hosszú fáradság alig ér el valaha (Geothe)

Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más (Horatius)

Az igazságnak napfény kell, a tolvajoknak éj. (Euripidész)

Micsoda csatatér az emberi lélek! Kényre-kedvre ki vagyunk szolgáltatva gondolatainknak. (Victor Hugo)

Létünk és művünk a halálé. (Horatius)

Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal. (Victor Hugo)

Az idő, mondják nagy tanítómester. Csak az a baj, hogy megöli tanítványait. (Berlioz)

Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. (Salamon)

Aki a sír szélén érzi magát, könnyen beletörődik minden kitérőbe (Victor Hugo)

Futnak és lassanként kirabolnak minket az évek (Horatius)

A házassághoz és a halálhoz kevesen érnek el fölkészülten. (Tommaseo)

A bolond megutálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. (Salamon)

Ha rám hallgattok, nem törődtök Szókratésszal, de annál inkább az igazsággal (Szókratész)

A derék bizony meg nem változtatja rangra jutván jellemét (Euripidész)

Az igaz barát olyan, mintha második énünk volna. (Cicero)

Az élet rövid, a művészet hosszú (Hippokratész)

Szükségben mutatkozik meg az igaz barát (Petronius)

Úgy kell a férfiaknak szeretniük az ő feleségüket, mint tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. (Pál apostol)

Ámde a megtartás nehezebb a ráakadásnál, Ez csak véletlen műve, az észt követel (Ovidius)

Aki a rászorulónak hamar ad, adománya kétszeres (Publilius Syrus )

Állhatatosság és hűség, szerelemben igaz kincs (Propertius)

Ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. (Pál apostol)

A nélkülözőknek sok hiányzik, a kapzsiknak minden. ( Publilius Syrus)

Megkettőzi vétkét az, aki bűnét nem szégyelli. ( Publilius Syrus)

Sehol sincs az, aki mindenütt óhajt lenni (Seneca)

Forgandó a világ, nem örök hát, a szerencse sem. ( Propertius)

Megkettőzi vétkét az, aki bűnét nem szégyelli. ( Publilius Syrus)

Ó, a hízelgéstől, bárki vagy is, menekülj! ( Propertius)